Основна администрација

Најдете каде да ги администрирате вашите Dynafleet услуги.


Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате нов корисник

Комплетирајте ја постапката за креирање нов Dynafleet корисник, и овозможете пристап на возилата и возачите до новиот корисник.


Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате ново возило

Креирање на возило во Dynafleet, вклучувајќи испраќање на поставките до камионот и обезбедување на негово следење.  Имајте го комплетниот број на шасијата до вас.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате нов возач

Како да креирате нов возач. Мора да го имате бројот на Дигиталната тахографска картичка од возачот.


Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Тахограф - преземање на податоци

Водич за преземање на податоците од тахографот.  Активирање на опцијата за преземање на податоци од тахографот и регистрација на компаниската дигитална картичка.


Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Отстранување на возило, возач и корисник

Постапка за отстранување на секое возило, возач и корисник.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Мапи (Positioning+)

Користење на мапите на Dynafleet. За користење на оваа услуга мора да ја имате активирано услугата за позиционирање.(Positioning+).

Download the tutorial (right click, save target as...)

 

To Top »

Пораки

Креирање и праќање на пораките помеѓу канцеларијата и камионите.  Предупредувањата до возачот се вклучени. За користење на пораките, потребна е услугата да биде активирана. (Messaging).

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Извештај

Подготовка на сите извештаи во Dynafleet системот за камионите и возачите. 

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.

Download the tutorial (right click, save target as...)

 

To Top »

Помош преку Dynafleet

Како да најдете помош користејќи го  Dynafleet.


Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Тахограф - мануелно преземање на податоци од тахографот

Преземете ги податоците за времето на возење на возачот од тахографот. Потребно е да ја активирате услугата за возење на возачот. (Driver times).

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »