Основна администрација

Најдете каде да ги администрирате вашите Dynafleet услуги.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате нов корисник

Комплетирајте ја постапката за креирање нов Dynafleet корисник, и овозможете пристап на возилата и возачите до новиот корисник.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате ново возило

Креирање на возило во Dynafleet, вклучувајќи испраќање на поставките до камионот и обезбедување на негово следење.  Имајте го комплетниот број на шасијата до вас.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Додате нов возач

Како да креирате нов возач. Мора да го имате бројот на Дигиталната тахографска картичка од возачот.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Тахограф - преземање на податоци

Водич за преземање на податоците од тахографот.  Активирање на опцијата за преземање на податоци од тахографот и регистрација на компаниската дигитална картичка.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Отстранување на возило, возач и корисник

Постапка за отстранување на секое возило, возач и корисник.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Мапи (Positioning+)

Користење на мапите на Dynafleet. За користење на оваа услуга мора да ја имате активирано услугата за позиционирање.(Positioning+).

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

 

To Top »

Пораки

Креирање и праќање на пораките помеѓу канцеларијата и камионите.  Предупредувањата до возачот се вклучени. За користење на пораките, потребна е услугата да биде активирана. (Messaging).

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Извештај

Подготовка на сите извештаи во Dynafleet системот за камионите и возачите. 

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.

Watch the tutorial

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.

види туториалt

Download the tutorial (right click, save target as...)

 

To Top »

Помош преку Dynafleet

Како да најдете помош користејќи го  Dynafleet.

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Тахограф - мануелно преземање на податоци од тахографот

Преземете ги податоците за времето на возење на возачот од тахографот. Потребно е да ја активирате услугата за возење на возачот. (Driver times).

види туториал

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Пронајдете го камионот кој е најблиску

Пронајдете го камионот кој е најблиску

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Погледнете и реагирајте на пречекорувањата

Погледнете и реагирајте на пречекорувањата

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Погледнете ги претстојните пречекорувања на возачот на мапата

Погледнете ги претстојните пречекорувања на возачот на мапата

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »